Presentació

La conjuntura actual caracteritzada per canvis econòmics, tecnològics, polítics i socials està alterant els hàbits de compra de les persones provocant en el consum una tendència a la polarització:

  • D’una banda, un consumidor amb poder adquisitiu que compra productes i serveis d’alt valor afegit amb els que s’identifica i diferencia.
  • D’altra banda, un consumidor que pateix les conseqüències de la situació actual, amb una renda disponible que va minvant, que compara ofertes i compra els productes i/o serveis més competitius.

I en aquest escenari,

On es situa el consumidor considerat de classe mitja? Quines actituts pren?
El consumidor amb poder adquisitiu aprofita també el “low cost”?
Quins són els criteris de les grans marques comercials per segmentar els seus consumidors?